گویا ما نمی‌توانیم چیزی را که دنبالش هستید، پیدا کنیم. شاید جستجو بتواند کمک‌کننده باشد.